Референция за изграждане на климатична инсталация – Кастива

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящотоудостоверениесеиздававъввръзкасизпълнениенадоговор, сключенмежду ‘‘КАСТИВА‘‘ ООД и„ЕКОВЕНТ“ЕООД, гр. София, ЕИК203272025.

Договорътбешеизпълненсвисокпрофесионализъмикоректностотекипана„ЕКОВЕНТ“ ЕООДвопределениясрок, адоговоренатаценазаизвършенатадоставкаисъпътстващатаяуслугабешевразмерна 12000,00 (Дванадесет хилядилева.) лева, с включенДДС.

Катоуправителнафирма ‚,КАСТИВА‘‘ ООДдекларирам, чесъмизключителнодоволенотпрофесионалнатаработанатехническияиработенперсонал, кактоинацелиятекипна„ЕКОВЕНТ“ ЕООД, койтоизпълнидобросъвестноикомпетентновъзложенитедейности.

Управителятнафирма ‚,КАСТИВА‘‘ООД, издаванастоящотоудостоверениена„ЕКОВЕНТ“ ЕООДнаоснованиечл. 51, ал.4, въввръзкасчл. 51, ал.1, т1 отЗаконазаобщественитепоръчки, вуверениенагорното, задапослужи, тамкъдетоенеобходимо.